next up previous contents index
Next: Sprogbrug i dette notat Up: Opstart af MATLAB Previous: Hjælpefaciliteter   Contents   Index


Variable

Det er muligt at liste de variable, der er aktuelle i Workspace ved at skrive who på kommandolinien. Dette vil give navne på de variable som Workspace kender. En udvidet oversigt over de variable fås ved at skrive whos, hvor efter der for hver variabel listes oplysninger om navn, størelse, antal bytes og klasse. Det fremgår af denne oversigt, at alle variable opfattes som matricer. Skalar variable er blot $ 1 \times 1$ matricer.

Eksempel

Udover matricen A oprettes variablene z og x. Dette gøres ved at taste z = 4 + 5i og x = [1;3;5;4;2]. Når der herefter skrives:
   who
fås svaret:
   your variables are:
   A    x    z
Hvis der nu istedet skrives
   whos
fås svaret:
  Name     Size   Bytes   Class    
   
   A      3 x 3   72    double array  
   x      5 x 1   40    double array    
   z      1 x 1   16    double array (complex)    
   
   Grand total is 15 elements using 128 bytes
$ \Box$

Ved ingen af disse oversigter ses de variables aktuelle værdier. Disse fås ved blot at taste variabelnavnene på kommandolinien og taste RETURN.

Eksempel

Værdien af variablen x, kan kaldes frem ved at taste:
   x
hvorved der fremkaldes:
   x = 
     1
     3
     5
     4
     2
$ \Box$

Inden man forlader MATLAB er det muligt at gemme de variable man har oprettet, så man kan arbejde videre med disse størrelser ved en senere lejlighed. Dette gøre ved at skrive save (efterfulgt af et RETURN som altid). MATLAB gemmer nu alle variablene i en defaultfil ved navn matlab.mat og fra denne fil kan de variable igen hentes ind i Workspace. Variablene hentes ved at taste load på kommandolinien. De to kommandoer save og load kan også anvendes til andre filer.

Eksempel

Det er kun variablene A og x som ønskes gemt til næste gang. Disse ønskes gemt i en anden fil end MATLABs defaultfil. Derfor skrives
   save minfil A x
MATLAB opretter nu en fil ved navn minfil.mat i brugerens hjemmekatalog, hvor variablene A og x lagres. Husk at adskille variable med mellemrumstegn. MATLAB giver filen det specielle efternavn ( .mat), så programmet kan se, næste gang når variablene ønskes hentet ind i Workspace, at denne fil er oprettet af MATLAB. Variablene hentes nu ved at skrive:
   load minfil
$ \Box$

Man forlader MATLAB ved at vælge Exit MATLAB under menupunktet File, eller ved at lukke MATLAB vinduet (ved at klikke på øverste højre hjørne). Bemærk, at hvis der er blevet oprettet filer ved hjælp af en editor, vil disse ikke lukke ned, da editoren ikke styres af MATLAB, men er et uafhængigt program der anvendes. Filerne skal lukkes og gemmes særskilt.


next up previous contents index
Next: Sprogbrug i dette notat Up: Opstart af MATLAB Previous: Hjælpefaciliteter   Contents   Index
Bo Jakobsen 2000-08-15