next up previous contents index
Next: Sætninger til kontrol af Up: Diverse Previous: Udskrivning   Contents   Index


Format af resultat

Indad til i MATLAB er alle tal repræsenteret med størst mulig nøjagtighed. Dette format kaldes double og er en (64 bit) lang flydende tal repræsentation. Denne repræsentation giver et stort antal af betydende cifre og bevirker, at de beregninger som foretages sker så nøjagtig som muligt. Det output som vises i Commandvinduet, efter at en kommando er blevet udført er af en andet format.

Default formatet kaldes short og er med 5 betydende cifre. Det er muligt at skifte til et andet format f.eks long, der har 15 betydende cifre. På kommandolinien skrives : format long og tast RETURN. I tabel 6.1 ses en samlet oversigt med repræsentation af tallet $ \pi$ som eksempel på formaterne.

Table 6.1: Formater for fremvisning af resultat
KOMMANDO TEKST EKSEMPEL
format short 5 cifret 3.1416
format long 15 cifret 3.14159265368979
format short e 5 cifre exponent 3.1416e+00
format long e 16 cifret exponent 3.141592653689793e+00
format hex hexadecimalt 400921fb54442d18
format bank dollar og cent 3.14
format rat brøk af små heltal 355/113


next up previous contents index
Next: Sætninger til kontrol af Up: Diverse Previous: Udskrivning   Contents   Index
Bo Jakobsen 2000-08-15